19/05/2024

Erverv av våpen til sportsskyting

Image by Gerd Altmann from Pixabay

En liten guide til gjeldende regelverk

Det oppleves at det er en god del feiloppfatninger og misforståelser rundt gjeldende
regelverk ift hva som kan erverves og hva som kreves av aktivitet og dokumentasjon.
Regelverk synes misfortstått ofte både av saksbehandlere , søkere og styremedlemmer i
skyteklubber.
På bakgrunn av dette er det herunder forsøkt å samle det som gjelder for oss som bedriver
sportsskyting med pistol og revolver under NSF.
Det er per 2023 fire dokumenter som i ulik grad danner regelverket rundt erverv av
håndvåpen til våre grener:
– Våpenloven av 2018
– Våpenforskriften av 2021
– PODs Retningslinjer for behandling av saker etter våpenloven, utgitt 2022 (”Rundskrivet”)
– PODs liste over godkjente skyteprogram (Skyteprogram som gir grunnlag for erverv).

Vi begynner med det helt grunnleggende, hva skal til for å kjøpe pistol/revolver?

Her er det aller meste greit beskrevet i våpenforskriftens §4-6:

”Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av pistolar eller revolverar til sportsskyting til
personar som:

1.har gjennomført tryggingsopplæring arrangert skyttarorganisasjonen,
2.i minst seks månader har vore medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent
skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og
3.siste seks månader har gjennomført 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar
eller konkurransar.”


Dette er jo da alt som skal til for en førstegangssøker, merk dog at punkt 3 må etterleves ved
hver søknad, helt uavhengig av hvorvidt en har vært medlem i pistolklubb 6måneder eller
40år, her vises det ”rundskrivets” punkt 3.2 (side 32).

”Aktivitetskravet gjelder ved den enkelte søknad om løyve til erverv, uavhengig av om søkeren
allerede innehar skytevåpen i omsøkt kategori eller innenfor samme skytterorganisasjon.
Aktivitetskravet gjelder «siste» tidsperiode. Perioden regnes fra mottak av søknaden og bakover i tid”


Dersom man går tilbake til side 31 i ”rundskrivet” er aktivitetskravet ganske omfattende
beskrevet:

”I tillegg oppstilles det krav til søkerens aktivitet i skytterorganisasjonen. Selve «aktiviteten» vil
normalt utøves i lokalt skytterlag eller pistolklubb, men den må være «arrangert av
skytterorganisasjonen». Søkeren må være medlem av skytterorganisasjonen og et skytterlag eller
pistolklubb som er tilknyttet skytterorganisasjonen det skal erverves skytevåpen til. Skytterklubben
eller skytterlagets organiserte treninger vil tjene som «organiserte treninger arrangert av
skytterorganisasjonen». Det stilles ikke krav om at den arrangerte treningen må knytte seg til det
eller de skyteprogrammer søkeren ønsker å erverve eller inneha skytevåpen i. Skytetrening i privat
regi eller utenfor skytterforeningens organiserte treninger faller utenfor, og vil ikke tjene som
grunnlag for erverv og innehav av skytevåpen. Med «organiserte treninger» forstås skyting på
godkjent skytebane disponert av skytterforeningen iht. skytebaneinstruksen og under forsvarlig
skyteledelse. Med «konkurranser» forstås skyting på godkjent skytebane / feltstevne iht.
skytebaneinstruksen under forsvarlig skyteledelse, og hvor det skytes programmer, utarbeides
resultatliste og kåres en vinner. De enkelte «starter» utgjør de enkelte tellende «konkurranser». Med
«åpne stevner» forstås skyting på godkjent skytebane / feltstevne iht. skytebaneinstruksen under
forsvarlig skyteledelse, og hvor det skytes programmer, utarbeides resultatlister og kåres en vinner.
Det skal i tillegg være åpent for påmelding for skyttere utenfor skytterforeningen som arrangerer
stevnet. De enkelte «starter» utgjør de enkelte tellende «konkurranser». Med «internasjonalt
mesterskap» forstås skyting hvor det kåres en mester, eksempelvis nordisk- europeisk eller
verdensmester. Åpne internasjonale stevner eller deltakelse i andre lands nasjonale mesterskap
omfattes ikke. Ettersom aktivitetskravet i nytt regelverk knyttes til «skytterorganisasjonens
organiserte treninger eller konkurranser», innebærer det at dugnads- og styrearbeid i skytterforening
ikke anses som aktivitet. Ettersom det sentrale i aktivitetskravet er søkerens tilknytning til
skytterorganisasjonen gjennom skytterforeningen, samt opplæring i forsvarlig våpenhåndtering som
søkeren oppnår ved utøvelsen av skytetrening, er det bare «treninger og konkurranser» som anses
som aktivitet etter våpenforskrifta §§ 4-4, 4-6 og 4-7. Ved deltakelse i flere konkurranser samme dag
teller hver start som én konkurranse. Deltakelse på organisert trening gir i utgangspunktet ett
tellende oppmøte pr. dag. Unntaket er om treningen gjennomføres i regi av ulike
skytterorganisasjoner, eller at treningene foregår samme dag på ulike skytebaner. 32 Deltakelse på
organiserte treninger eller konkurranser som skyteleder eller dommer likestilles med aktivitet
tilsvarende oppmøte som skytter.”

Dette var det grunnleggende, så hvilke våpen kan man erverve, og til hvilke program?

Vi kan begynne med å se på våpenforskriftens §4-8:

”Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av eitt komplett skytevåpen, samt våpendelar til desse
skytevåpena, for kvart godkjent skyteprogram”

Dette finner vi nærmere beskrevet i ”rundskrivet”, Punkt 3.2.1 (side32):

”Politiet kan gi løyve for ett komplett skytevåpen til hvert av de godkjente skytterforbundenes
program som søkeren har dokumentert medlemskap og aktivitet for, jf. våpenforskriften § 4-8.
Bestemmelsen i tidligere våpenforskrift § 13 tredje og fjerde ledd, er ikke videreført. Dette innebærer
at en søker som allerede har ervervet skytevåpen til ett program kan få innvilget tilsvarende
skytevåpen dersom søknaden gjelder et annet program.”

Under følger PODs liste over godkjente program for pistol og revolver og en enkel
beskrivelse ift hvilke våpen som lovlig kan benyttes til og erveres for utøvelse av disse:

STANDARDPISTOL : Pistol eller revolver i kaliber 22 som faller innenfor reglement for
øvelsen

25m FINPISTOL: Samme som over

25m Silhuettpistol: Samme som over

FRIPISTOL: En kan her benytte samme våpen som til øvelsene over, men også
enkeltskuddspistoler, det er også andre regler ift mål og vekt etc.

25m GROVPISTOL: Pistol eller revolver i kaliber 7,62mm opp til kaliber 9,65mm som faller
innenfor reglementet for øvelsen

HURTIG GROV: Samme som over

FINFELT: Pistol eller revolver i kaliber 22 som faller innenfor reglement for øvelsen

GROVFELT: Pistol eller revolver i kaliber 7,62mm opp til kaliber 9,65mm som faller innenfor
reglementet for øvelsen.

MILITÆRFELT: Pistol, kaliber 9mm til 11,65mm som faller innenfor reglement for øvelsen.

REVOLVERFELT: Revolver, kaliber 9mm til 11,65mm som faller innenfor reglement for
øvelsen.

MAGNUM1: Pistol eller revolver fra kaliber .357 til kaliber .409 som faller innenfor
reglement for øvelsen.

MAGNUM2: Pistol eller revolver fra kaliber .410 til kaliber .505 som faller innenfor
reglement for øvelsen, merk for øvrig at kaliber som 50AE og 500s&w lovlig kan erverves
etter nåværende regelverk.

SPESIALPISTOL: Pistol i Kaliber 22 til kaliber 45 som går i målekasse (185x125x35) Vekt uladd
våpen maks 800gram.

SPESIALREVOLVER: Revolver kaliber 22 til Kaliber 45 som går i målekasse (200x150x40) Vekt
uladd 1000gram.

PPC1500: PPC1500 har 4godkjente skyteprogram som gir grunnlag for erverv, 2for pistol og 2
for revolver, merk dog at en må ta et eget godkjenningskurs for å delta i PPC1500, hvilke
våpen som lovlig kan benyttes i PPC 1500 er utførlig beskrevet i konkuransereglementet .
PPC 1500 synes dessverre å ha fått en ganske beskjeden utførelse i Norge, jeg har derfor ikke
beskrevet disse ytterligere .

En ganske vanlig misforståelse som knytter seg til det nå utdaterte ”våpenkompendiet” er
rundt 9mm pistol til grovklassene, kompendiet forsøkte uten hjemmel i lov eller forskrift å
fordre at kun ”banevåpen” i kaliber 32 S&W long skulle godkjennes til grovklassene.
Avslag på 9mm pistol som ble gitt på bakgrunn av kompendiet ble nesten uten unntak
omstøtt ved klage da disse ikke kunne hjemles i lov eller forkrift.
I nåværende rundskriv kan en lese følgende i punkt 3.2.6 (side 34):

”Tidligere regel om skytevåpenets «egnethet» til det opplyste bruksområde videreføres ikke. Dette
medfører at tidligere praksis om ikke å tillate erverv av pistol kaliber 9mm til grovfelt er opphevet.
Avgjørende er skytterorganisasjonens godkjente tekniske reglement.”

Det kan avslutningsvis legges til at nær sagt alle 9mm pistoler i ordinært salg faller innenfor
våpenspesifikasjonene i reglementet for grovpistol.

Vedrørende våpendeler/ ombygningssett:

En del våpen kan bygges om f.eks fra kaliber 22 til kaliber 32 slik at samme våpen lovlig kan
benyttes til flere skyteprogram, på samme måte kan en del grovkalibrede bygges om f.eks
fra kaliber 9mm til kaliber 40S&W ved skifte av sleide/løp (et ganske vanlig begrep som
brukes om disse våpendelene er ”topp”)
Det er også mulig å erverve ombygningssett til kaliber 22lr til en rekke typiske
”militærpistoler” .

Etter nåværende regelverk er slike ”ombygningssett” ikke behovsprøvd, det vil si at dersom
en allerede har et komplett våpen og ønsker å erverve et ombygningssett til annet kaliber så
er det ikke noe krav ift å dokumentere aktivitet .
En må nok dog påregne å dokumentere tilknytning til godkjent klubb/skytterorganisasjon.
Dette fremgår i våpenrundskrivets punkt 3.2.3 (side33).

Ombyggingssett kan erverves til de skytevåpen søkeren innehar løyve for uten ytterligere
behovsprøving. Behovet avledes fra det allerede ervervede komplette skytevåpen. Erverv av
ombyggingssett inneholdende løyvepliktige våpendeler er søknadspliktige.”

Dersom en vil erverve reservepipe eller revolvertønne kan dette gjøres uten søknad hos
autorisert forhandler, dette forutsetter at pipe er i samme kaliber. Dette fremgår av
våpenforskriftens §2-4, og er nærmere beskrevet i ”rundskrivet” punkt 3.4 (side 37).

Reservevåpen:
Dersom en har våpen godkjent til et program fra tidligere er det likevel mulig å erverve et
tilleggsvåpen (reservevåpen) til det samme skyteprogrammet.
Ved søknad om tilleggsvåpen må en dokumentere tilstrekkelig med konkurranseaktivitet
innen det enkelte skyteprogram som man ønsker å erverve tilleggvåpen til.
Vilkårene for erverv av tilleggsvåpen finner en beskrevet under våpenforskriftens §4-8:

” Politiet kan likevel gje løyve til erverv og innehav av inntil to komplette skytevåpen til eit godkjent
skyteprogram (reservevåpen) til personer som det siste året:
1.har gjennomført minst 10 konkurransar i det aktuelle skyteprogrammet, der fem av desse er opne
skytestemner, eller
2.har teke del i internasjonale meisterskap”


Hva kan ikke erverves til sportsskyting under NSF?

– Magasiner for pistol med kapasitet over 20 skudd, ref våpenforskriften §2-5.
– Pistoler i kaliber 4,6x30mm eller 5,7x28mm, ref våpenforskriften §3-1.
– Halvautomatiske pistoler som kan brukes som tohåndsvåpen, dvs det er ikke lov å modifisere
pistoler med kolber, frontgrep, løpsforlengere etc slik at disse blir et ”gevær”. Ref
våpenforskriften : §3-4

Hva skal følge med når en leverer en våpensøknad:

– Våpensøknad på papirskjema, med påtegning for bruksomeråde til omsøkt våpen,
våpentype og kaliber.
– Dokumentasjon på tilknytning til godkjent skytterorganisasjon (medlemskort).
– Dokumentasjon på sikkerhetskurs (gjelder førstegangssøkere)
– Dokumentasjon på våpenskap (gjelder førstegangssøkere)
– Dokumentasjon på nødvendig aktivitet: Resultatlister fra stevner, bekreftelse på oppmøte
ved organiserte treninger.
– Kopi av gyldig legitimasjon

Aktivitet for fortsatt tillatelse:

For fortsatt innehav kreves det dokumnenterbar aktivitet , aktivitetskravet som beskrives i
rundskrivet er som følger(side81):
”Dokumentert deltakelse på minst 3 organiserte treninger eller konkurranser i løpet av de siste 5 år.
Kravet gjelder for våpentypen (gruppe skytevåpen i den enkelte skytterorganisasjon) og aktiviteten
må være i skytterorganisasjonen som begrunnet ervervet. ”


For reservevåpen kreves noe ytterligere aktivitet:

”Dokumentert deltakelse på minst 1 internasjonalt mesterskap eller minst 3 konkurranser hvorav
minst 1 konkurranse er åpent skytestevne. Aktivitetskravet (startene) skal utføres i bruksområdet til
det enkelte reservevåpen”


Arv av pistol/revolver:

Kanskje kommer en i en situasjon der en arver våpen, i dette tilfelle kan inntil 3 våpen
registreres med affeksjon som bruksområde , dette gjelder arv i direkte nedad eller
oppadgående linje, og forutsetter at en eier håndvåpen fra før.
Våpen som er registrert som affeksjonsvåpen kan lovlig benyttes til konkuranse/trening.

Nyttige linker


Våpenloven:
https:// lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7
Våpenforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452
Rundskrivet:
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2022/12/rundskriv-2022-008.pdf
Liste over godkjente skyteprogram:
https://www.politiet.no/tjenester/vapen/lover-og-regler-om-vapen/#Godkjente-skytterorganisasjoner-og-programmer
ISSF og NSF regler:
https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

Avslutningsvis håpes det at dette oppleves som en nyttig samnfatning av et ganske
omfattende regelverk.

Skitt skyting!